Zápis pro školní rok 2024/2025

Zápis do 1. ročníku se uskuteční v budově školy v termínu od 10.–11. 4. 2024 od 14 do 17 hodin, dle kritérií v příloze.

Ve školním roce 2024/2025 budeme otevírat dvě první třídy. Maximálně budeme přijímat 30 dětí do jedné třídy. V případě výrazně vyššího počtu žáků ze spádových obcí bude o počtu otevíraných tříd dále jednáno se zřizovatelem.

Zápis bude organizován prezenčně, nebo elektronicky-online.

V PŘÍPADĚ ONLINE ZÁPISU:

Přihlášky (žádosti) k přijetí do 1. ročníku, příp. žádost o odklad povinné školní docházky, je třeba vyplnit elektronicky na uvedeném odkazu, který bude přístupný
od 1. 4. 2024 – 9. 4. 2024 na adrese:
https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zspanskapole/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=3942.

V PŘÍPADĚ PREZENČNÍHO ZÁPISU:

podáte žádost a vyplníte zápisový list osobně.

Přihlášku (žádost) vytiskněte (doplňte a podepište), následně ji vezměte na zápis s sebou do školy. V případě zájmu si můžete vyplnit elektronickou přihlášku a urychlíte tak postup při zápisu.

Povinné přílohy: 

 1. Kopie nebo sken rodného listu dítěte
 2. Cizinci dále k žádosti přiloží kopii nebo sken dokladu o trvalém pobytu. 

Zákonné zástupce, kteří budou pro své dítě žádat o odklad povinné školní docházky, upozorňujeme na nezbytnost dodání doporučujícího posudku školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra), a zároveň doporučujícího posudku odborného lékaře nebo klinického psychologa (dle § 37 školského zákona). Žádost o odklad je nutné podat řediteli školy nejpozději do 10. 4. 2024.

Zákonní zástupci zapisovaného dítěte budou při zápisu do 1. třídy informováni způsobem umožňující vzdálený přístup:

 • o tom, jak mohou do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji-zákonný zástupce obdrží „Desatero pro rodiče“,
 • o možnosti udělení odkladu povinné školní docházky,
 • v případě podání žádosti o odklad o možných způsobech povinného předškolního vzdělávání, které vyrovná vývoj dítěte,
 • o individuální pomoci a komunikaci se zákonnými zástupci u dětí z jazykově odlišného prostředí, u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.

V případě budoucího žáka s diagnostikovanými speciálními vzdělávacími potřebami / budoucího žáka diagnostikovaného jako dítě nadané či mimořádně nadané:

 • o pravidlech vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • o systému podpůrných opatření a jejich financování (jasná pravidla pro přiznávání podpůrných opatření, s důrazem na kvalitní diagnostiku, spolupráci rodičů, poradenských zařízení a škol a na dostupnost revizních nástrojů),
 • o spolupráci školy s rodinou žáka a se školským poradenským zařízením, případně školním poradenským pracovištěm,
 • o možnosti vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,
 • o možnostech přeřazení žáka do vyššího ročníku.

UPOZORNĚNÍ:

Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem (zákonný zástupce zapisovaného dítěte obdrží registrační číslo e-mailem na základě zaslané žádosti a kopie rodného listu dítěte) bude zveřejněn do 30 dnů od zahájení správního řízení, a to na webových stránkách školy a na úřední desce školy a stránkách zřizovatelských obcí.

Nahlédnutí do spisu a vyjádřit se k podkladům bude možno 7. 5. 2024 od 14–15 hodin.

Mgr. Monika Dragounová
ředitelka školy

Přílohy

Žádost o přijetí (2024)

zadost o prijeti 2024.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 16,46 kB

Žádost o odklad (2024)

zadost o odklad 2024.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 15,44 kB
Datum vložení: 29. 3. 2024 13:48
Datum poslední aktualizace: 29. 3. 2024 13:57