Kritéria k přijetí žáka do 1. ročníku Svazkové základní školy Panská pole

Ředitelka Svazkové školy Panská pole, základní školy stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2024/2025 k plnění povinnosti školní docházky,

pokud počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí kapacitu počtu žáků v prvních třídách základní školy.

Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v ust. § 36, § 37 a § 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, mají povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění. Pro školní rok 2024/2025 bude přijato do jedné třídy maximálně 30 žáků (na základě § 36). Otevřeny budou dvě třídy pro první ročník pro školní rok 2024/2025. V případě výrazně vyššího počtu žáků ze spádových obcí bude o počtu otevíraných tříd dále jednáno se zřizovatelem.

Do první třídy základní školy zřízené Dobrovolným svazkem obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn, se přijímají děti podle následujícího kritéria:

Dítě s trvalým pobytem v obcích Přezletice, Podolanka a Jenštejn.

V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem.
K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou evidenční čísla, která byla přidělena dětem při zápisu.
O průběhu losování bude vystaven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.

Žáci, kterým byl pro školní rok 2023/2024 udělen odklad školní docházky se musí k zápisu dostavit v řádném termínu zápisu.

V Přezleticích 24. 2. 2024

Mgr. Monika Dragounová
ředitelka Svazkové základní školy Panská pole

Datum vložení: 24. 2. 2024 13:58
Datum poslední aktualizace: 29. 3. 2024 14:01